[A+] [A-]

Timeline of Years of Deaths - Years of Deaths of the Scholars

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful

SAHABA   TABI'EE   TABI' TABI'EEN   *Promised Paradise  
Those Before Hijrah
Abu 'Ammar Yasir
Sumaiyah Umm 'Ammar
    Khadeejah (Motherful of the Faithful) *
Hijrah
2H Mahja', the slave of 'Umar ibn al-Khattab (at Badr)
Harithah Ibn Suraqah (at Badr)
Ubaidah bin al-Harith (at Badr)
'Umair ibn al-Humam (at Badr)
Mu'awwadh bin al-'Afraa (at Badr)
Sawad (at Badr)
11H   Death of the Messenger of Allâh
11H Fatimah bint Muhammad
11H Abbad ibn Bishr
13H Ikrimah ibn Abi Jahal
13H   Abu Bakr al-Siddeeq (Ameer ul-Mu'mineen) *
17H Mu'aadh ibn Jabal
20H Zaynah bint Jahsh (Mother of the Faithful)
Bilaal ibn Rabbaah *
Usayd ibn al-Hudayr
22H Ubayy ibn Ka'b
  23H   Umar ibn al-Khattab (Ameer ul-Mu'mineen) *
32H   Abu al-Darda
    Abu Dharr
    Abdullaah ibn Masood
    al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib
    Abdur-Rahmaan ibn 'Awf *
    Zaid ibn Abdullah ibn 'Abd-Rabbihi
Jundub ibn Junaadah
33H   al-Miqdad ibn al-Aswad
34H Ubadah ibn Saamit
35H   Uthmaan ibn 'Affan (Ameer ul-Mu'mineen) *
Safeeyah bint Huyay ibn Akhtab (Mother of the Faithful)
Salman al-Farsi (or 36H)
36H   Hudhayfah ibn al-Yaman
Talhah ibn Ubaydillah *
Zubayr ibn al-Awwam *
37H   Ammaar ibn Yaasir
38H Suhayb ar-Roomee
40H Tameem ibn Aws ad-Daari
Ali ibn Abi Taalib (Ameer ul-Mu'mineen) *
42H Umm Habeebah (Mother of the Faithful)
43H Abdullah ibn Salaam
'Amr ibn al-'Aas
44H   Abu Moosa al-Ashari
45H Zayd ibn Thaabit (or 48H)
50H   al-Hasan ibn Ali ibn Abu Taalib
Sa'eed ibn Zayd *
52H 'Imran ibn Husayn
Ka'b ibn Maalik
54H Sa'd ibn Abee Waqqas (or 55H) *
Thawbaan ibn Bajdad
Usaamah ibn Zayd
56H Juwayriyah bint al-Haarith (Mother of the Faithful)
58H 'Aaisha (Mother of the Faithful)
Uqbah ibn Amir al-Juhani
59H   Abu Hurayrah
62H   Alqamah ibn Qais al-Nakhai
    Masrooq
Umm Salamah (Mother of the Faithful)
64H Abu Sa'eed al-Khudaree
65H   Abdullaah ibn Amr ibn al-As
67H 'Adi ibn Abi Haatim
68H   Ibn Abbaas
71H Al-Baraa' ibn 'Aazib
73H   Abdullaah ibn Umar
Asmaa' bint Abee Bakr
Abdullah ibn Zubayr
74H Jaabir ibn Samurah
Jaabir ibn 'Abdillaah
80H    Shurayh al-Qaadee
81H   Muhammad ibn al-Haneefeeyah
90H   Abu-al-Aaliyah
93H   Anas ibn Maalik
    Sa’eed ibn al-Musayyib
94H   Urwah ibn Zubayr
Zaynul-'Aabideen, 'Alee ibn Husayn
95H   Sa’eed ibn Jubayr
    Ibraaheem an-Nakha’ee (69)
100 After Hijrah
  100H   Abu Tufayl
101H   Umar ibn Abdil-Azeez
103H   ash-Sha'bee
104H   Mujaahid ibn Jabr
Qataadah
    Aboo Qilaabah
106H   Saalim ibn ‘Abdullaah ibn ‘Umar
Al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abee Bakr
    Taawoos ibn Kaysaan
107H   Ibn Shawzab
110H   al-Hasan al-Basree
  Muhammad ibn Seereen
114H Ataa ibn Abee Ribaah
Muhammad ibn Alee ibn Husayn
117H An-Naafi‘
    Qataadah
    Ibn Abee Mulaykah
124H   az-Zuhree, Ibn Shihaab
126H   Amr ibn Deenaar
127H Abdullaah ibn Deenaar
130H   Maalik ibn Deenaar
131H   Ayoob as-Sakhtiyaani
    Muhammad Ibn al-Munkadir
132H   Aboo Zinaad
136H   Zayd ibn Aslam
    Rabee’ah ibn Abee Abdir-Rahmaan
139H   Yoonus ibn Ubayd
148H   Jaafar as-Saadiq
    Al-’Amash
150H   Abu Haneefah
    Ibn Jurayj
151H   Abdullaah ibn ‘Awn
157H   al-Awzaa'ee
160H   Shu’bah ibn al-Hajjaaj
Ibraheem ibn Adham
164H   Ibn al-Maajishoon
167H   Sufyaan ath-Thawree
    Hammaad ibn Salamah
175H   Al-Layth ibn-us-Sa’d
177H   Qaadee Shareek ibn Abdullaah
179H   Maalik
    Hammaad ibn Zayd
181H   Abdullaah ibn al-Mubaarak
182H   Abu Yusuf
186H   Mu'aafi bin Imraan
187H   Fudayl bin 'Iyaad
189H   Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybaanee
191H   Al-Ma’mar ibn Rasheed
193H   Aboo Bakr ibn Ayyaash
197H   Sufyaan bin 'Uyainah
    Wakee’ ibn-ul-Jarraah
198H   Abdur-Rahmaan ibn Mahdi
    Yahyaa ibn Sa’eed al-Qattaan
    Abdullaah ibn Wahb (53)
200 After Hijrah
204H   ash-Shaafi'ee
206H   Yazeed ibn Haroon
211H   As-San’aanee, Abdur-Razzaq
220H   Al-Humaydee
224H   Aboo Ubayd Qaasim ibn Sallaam
228H   Nu'aym bin Hammaad
233H   Yahyaa ibn Ma’een, Aboo Zakareeyah
234H   Ali ibn al-Madeeni
    Aboo Khaythamah
235H   Ibn Abee Shaybah
238H   Ishaaq bin Raahawayah
240H   Qutaybah ibn Sa'eed
    Aboo Thawr, Ibraaheem ibn Khaalid
241H   Ahmad ibn Hanbal
255H   Ad-Daarimee, Aboo Muhammad Abdullaah ibn Abdir-Rahmaan
256H   al-Bukhaaree
    Ahmad ibn Sinaan
261H   Muslim ibn ul-Hajjaaj al-Qushayree an Naysaabooree
264H   Aboo Zur’ah ar-Raazee
    Al-Muzanee
265H Muhammad ibn Sahnoon
266H Saalih ibn Ahmad
272H   Abu Bakr bin Athram
274H   at-Tirmidhee
275H   Abu Daawood as-Sijistaanee
276H   Ibn Qutaybah
277H   Aboo Haatim ar-Raazee
280H   ad-Daarimee
281H   Ibn Abee Dunyaa
283H   Sahl ibn Abdullaah
287H   Ibn Abee Aasim
290H   Abdullaah bin Ahmad
294H   al-Marwazee
297H   Al-Junayd al-Baghdaadee (34)
300 After Hijrah
303H   An-Nasaa’ee
307H   Abu Yala al-Mausili
310H   Ibn Jareer at-Tabaree
311H   Ahmad bin Muhammad al-Khallaal
  Ibn Khuzaimah
321H   Abu Ja'far at-Tahaawee
324H   Abu Hasan al-Ash'ariyy
327H   Ibn Abee Haatim
329H   al-Barbahaaree
344H al-Khiraqee, Abul-Qaasim
349H   Abu Ahmad al-Asaal
354H   Ibn Hibbaan
360H   Abu Bakr al-Aajurree
    At-Tabaraanee
370H Aboo  Bakr al-Jassaas
371H   Abu Bakr al-Ismaa'eelee
385H   ad-Daaraqutnee
    Ibn Shaaheen, Aboo Hafs Umar ibn Ahmad
386H Abu Muhammad Ibn Abi Zayd al-Qairawani
387H   Ibn Battah
388H   al-Khattaabee
395H   Ibn Mandah (22)
400 After Hijrah
403H Ibn Haamid
405H   al-Haakim
406H Abu Haamid al-Isfaraa'eenee
418H   al-Laalikaa'ee
421H   Sultan Mahmood Ghaznawi
429H   at-Talamankee
430H   Abu Nu'aym al-Asbahaanee
438H   Abu Muhammad al-Juwaynee
449H   Abu Ismaa'eel as-Saaboonee
456H   Ibn Hazm
al-Maawardee
457H   al-Bayhaqee
458H   Abu Ya'laa
463H   Ibn Abdul Barr
  Khateeb al-Baghdaadee
470H ash-Shareef Abu Ja'far al-Haashimee
476H Abu Ishaaq ash-Sheeraazee
477H   Al-Baajee, Aboo Waleed al-Maalikee
481H   Abu Ismaa'eel al-Harawee
489H as-Sam'aanee, Abu Mudhaffar (20)
500 After Hijrah
505H   al-Ghazaalee
510H al-Kalwadhaanee, Abul-Khattaab
516H   al-Baghawee
532H   Ibn ul-Arabee al-Maalikee
535H   al Asbahaanee
544H   Qaadi 'Iyaad
561H   Abdul Qaadir al-Jilaanee
571H   Ibn Asaakir
597H   Ibn al-Jawzee (9)
600 After Hijrah
600H   Abdul-Ghaanee al-Maqdisee
606H   Ibn ul-Atheer, Al-Mubarak, al-Jazaree
620H   Ibn Qudaamah al-Maqdisee
630H   Ibn ul-Atheer, Abul-Hasan, al-Jazaree
643H   Ibn-us-Salah ash-Shahrazooree ash-Shaafi’ee
    Diyaa al-Maqdisee
652H Majd-ud-Deen ibn Taymeeyah
656H   Haafidh al-Munthiree ash-Shaafi’ee
660H   Izz-uddeen ibn Abdis-Salaam, ash-Shaafi’ee
665H   Abu Shammah
671H   al-Qurtubee, Aboo Abdullaah Muhammad ibn Ahmad al-Maalikee
676H   an-Nawawee
681H   Ibn Khaalikaan
684H al-Qaraafee (14)
700 After Hijrah
701H   Ibn Daqeeq al-Eed, ash-Shaafi’ee
728H   Ibn Taymiyyah
742H   Al-Mizzee, al-Haafidh
744H   Ibn Abdul-Hadee, Muhammad, al-Haafidh, al-Maqdisee
748H   adh Dhahabee
751H   Ibn al-Qayyim
774H   Ibn Katheer
790H   Ash-Shaatibee, al-Maalikee
792H   Ibn Abee al-Izz
794H   Az-Zarkashee, al-Haafidh
795H   Ibn Rajab al-Hanbalee (11)
800 After Hijrah
803H   Al-Bulqeenee, al-Haafidh
804H   Ibn-ul-Mulaqqin
806H   Haafidh Al-Iraaqee, Zayn-ud-deen, al-Haafidh
807H   Noor-uddeen al-Haythamee
840H   Ibn Wazeer al-Yamaanee
852H   Ibn Hajr al-Asqalaanee
855H   Badr-uddeen al-‘Aynee
'Alaa-ud-Deen al-Mardaawee (8)
900 After Hijrah
902H   Haafith as-Sakhaawee
909H Yoosuf ibn Abdil-Haadee
911H   As-Suyootee, Jalaal-uddeen
968H al-Hajaawee
974H   Ibn Hajr al-Haytamee
975H   ‘Alee Muttaqee al-Hindee (6)
1000 After Hijrah
1014H   Mulla ‘Alee al-Qaaree
1031H   Al-Manawee
1051H al-Buhootee
1083H Ibn Balbaan
1089H Ibnul-'Imaad (5)
1100 After Hijrah
1112H   al-Isfareenee
1132H   Abul-Hasan as-Sindee
1162H   Ismaa’eel al-‘Ijloonee
1163H   Muhaamad Hayat as-Sindee
1176H   Walee-ullaah ad-Dihlaawe
1189H   As-San‘aanee, Muhammad ibn Ismaa’eel (6)
1200 After Hijrah
1205H   Muhammad bin Abdul-Wahhaab
1209H Muhammad ibn 'Alee ibn Ghareeb
1233H   Sulaymaan ibn Abdullaah Aal-Shaykh
1242H   Abdullaah ibn Muhammad ibn Abdul-Wahhaab
1250H   Ash-Shawkanee, Muhammad ‘Alee
1285H   Abdur Rahmaan ibn Hasan Aal-Shaykh
1286H   Abdullaaah ibn Abdur-Rahmaan Abaa Bateen
1293H   Abdul-Lateef ibn Abdur-Rahmaan Aal-Shaykh (8)
1300 After Hijrah
1301H   Hamd ibn Ateeq
1304H   Al-Laknawee
1307H   Siddeeq Hasan Khan al-Qanoojee
1317H   Nu’maan ibn Mahmood al-Aaloosee
1320H   Sayyid Natheer Husayn Dihlaawee
1326H   As-Sihasawaanee, Muhammad Basheer
1332H   Jamaal-ud-Deen al-Qaasimee
1338H   Taahir al-Jazaa’iree
1339H   Abdullaah ibn Abdul-Lateef Aal-Shaykh
1342H   Mahmood Shukree Aal-Aloosee
1349H   Sulaymaan ibn Sahmaan
    Shams-ul-Haq al-Atheemaabaadee
    Sa’d ibn Hamd ibn Ateeq
1352H   Abdur-Rahmaan al-Mubarakfooree
1359H   Abdul-Haameed ibn Baadees
1367H   Muhammad ibn Abdul-Lateef Aal-Shaykh
1373H   Abdullaah al-Anqaree
1376H   As-Sa’dee, Abdur-Rahmaan ibn Naasir
1377H   Ahmad  Muhammad Shaakir
    Haafidhul-Hakamee
1378H   Muhammad Haamid al-Faqeeh
1380H   Muhammad Basheer al-Ibraaheemee
1386H   Muallamee al-Yamanee
1389H   Muhibb-uddeen al-Khateeb
    Muhammad ibn Ibraaheem Aal-Shaykh
    Abdullaah al-Qar’aawee
1392H   Abdur-Rahmaan ibn Qaasim al-’Aasimee al-Hanbalee
1393H   Ash-Shinqeetee, Muhammad al-Ameen
    Abdul-Haq al-Haashimee (29)
1400 After Hijrah
1408H   Taqee-uddeen al-Hilaalee
1413H   Muhaamad Humood at-Tuwayjiree
1414H   Abdur-Razzaq al-Afeefee
    Ubaydullaah Rahmaanee al-Mubaarakfooree
1417H   Badee’-ud-Deen Shah as-Sindee ar-Raashidee
    Muhammad Amaan al-Jamee’
1418H   Mahmood Shaakir
    Hammaad al-Ansaaree
1419H Umar Muhammad Fullaata
1420H   'Abdullaah ibn 'Abdul-'Aziz bin Baaz
    Muhammad Naasir ud-Deen al-Albaanee
Abul Hasan Ali an-Nadwi
'Ateeyah Muhammad Saalim
Sayyid Saabiq
Muhammad ibn Salih al-Mansoor
1421H Ali as-Sinaan
Muhammad Saalih ibn al-Uthaymeen (17)

Courtesy Of: SunnahOnline.com


print this page bookmark this page
preloaded image preloaded image preloaded image preloaded image preloaded image